Voor de horecabaan die bij je past!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Horecatijgers.nl

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Horecatijgers.nl CV, hierna: Horecatijgers.nl en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. U kunt zich via de website inschrijven voor Horecatijgers.nl. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging van Horecatijgers.nl. De overeenkomst komt tot stand na deze schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk is begonnen met de werkzaamheden door Horecatijgers.nl.
 2. Wanneer er sprake is van een maatwerkofferte geldt het volgende:
  • aanbiedingen van Horecatijgers.nl zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat;
  • wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van Horecatijgers.nl een schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Horecatijgers.nl.
 3. Een aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Horecatijgers.nl de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Horecatijgers.nl dit doorberekenen aan u.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Horecatijgers.nl gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Horecatijgers.nl zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Horecatijgers.nl brengt werkgever en werkzoekende alleen met elkaar in contact en is geen partij bij de (arbeids)relatie. De werkzoekende beslist zelf of hij/zij een (arbeids)relatie met de werkgever aangaat. Het is mogelijk dat Horecatijgers.nl de schriftelijke vastlegging van deze (arbeids)relatie verzorgt, hiervoor worden aparte kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Wat kunt u van Horecatijgers.nl verwachten?

 1. Horecatijgers.nl zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Horecatijgers.nl zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Horecatijgers.nl heeft een inspanningsverplichting.
 2. Horecatijgers.nl zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de dienstverlening wanneer u hierom vraagt. Als u hierom vraagt, wordt alle informatie over de voortgang aan u verstrekt.
 3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Horecatijgers.nl ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Horecatijgers.nl schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 4. Horecatijgers.nl zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Horecatijgers.nl behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die Horecatijgers.nl nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Horecatijgers.nl overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3. U bent verplicht om de uitgevoerde diensten direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Horecatijgers.nl worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende diensten geacht te zijn uitgevoerd zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Horecatijgers.nl conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 4. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Horecatijgers.nl zodat Horecatijgers.nl in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 5. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. 

Artikel 6. Concurrentie.

 1. Het is u niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Horecatijgers.nl in dienst te nemen of op welke wijze dan ook voor u te laten werken.
 2. Handelt u in strijd met deze afspraken? Dan bent u een boete van 3 bruto jaarsalarissen verschuldigd aan Horecatijgers.nl. 

Artikel 7. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Horecatijgers.nl? 

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief (bij bedrijven) btw.
 3. Horecatijgers.nl heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Horecatijgers.nl met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Horecatijgers.nl schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Horecatijgers.nl haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit houdt in ieder geval in dat Horecatijgers.nl de toegang tot de diensten van Horecatijgers.nl mag blokkeren.

Artikel 8. Hoe betaalt u voor de diensten van Horecatijgers.nl?

 1. Horecatijgers.nl verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Horecatijgers.nl betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 3. Horecatijgers.nl heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Horecatijgers.nl bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 4. Wanneer u met een creditcard betaalt, worden de creditcardgegevens nagetrokken alvorens betaling plaatsvindt.
 5. Indien betalingen aan Horecatijgers.nl worden verricht door tussenkomst van een Payment Service Provider – zoals bijvoorbeeld bij automatische incasso, maar ook in het geval van betaling via iDeal en/of creditcard het geval is – bent u mogelijk verwerkingskosten verschuldigd. Horecatijgers.nl of de Payment Service Provider zal u van te voren op deze kosten wijzen.
 6. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Horecatijgers.nl laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Wanneer er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde tijd hebben beide partijen de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen met een opzegtermijn van één maand. Een overeenkomst van bepaalde tijd kan alleen door Horecatijgers.nl tussentijds worden opgezegd.
 3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Horecatijgers.nl gemaakt moeten worden of zijn al gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van uw contract met de derde partij.
 4. Horecatijgers.nl mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  1. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
 5. Horecatijgers.nl hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

Artikel 10. Overeenkomsten met werkgevers.

 1. De overeenkomst tussen Horecatijgers.nl en werkgever komt eerst tot stand nadat werkgever alle stappen in het onlinebestelproces heeft doorlopen. Daarnaast is het mogelijk dat Horecatijgers.nl in opdracht en uit naam van werkgever dit proces verricht. Horecatijgers.nl zal de totstandkoming vervolgens via mail bevestigen.
 2. Indien de overeenkomst voor bepaalde duur niet tijdig door de werkgever wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch (stilzwijgend) verlengd voor onbepaalde duur.
 3. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan slechts tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail en zal door Horecatijgers.nl zo spoedig mogelijk na ontvangst worden bevestigd.
 4. Opzegging van de overeenkomst door werkgever leidt in geen geval tot restitutie van (reeds betaalde) gelden.

Artikel 11. Overeenkomst met werkzoekenden.

 1. Werkzoekenden hebben gratis toegang tot het online platform van Horecatijgers.nl tenzij anders aangegeven.
 2. Toegang tot alle functionaliteiten van het online platform is voor een werkzoekende uitsluitend beschikbaar nadat de werkzoekende een account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de werkzoekende een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. Indien de werkzoekende geen account aanmaakt, zijn de functionaliteiten van het online platform beperkt.

Artikel 12. Toegang tot de Diensten.

 1. Nadat u het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt u van Horecatijgers.nl de inloggegevens. Deze inloggegevens stellen u in staat gebruik te maken van de diensten van Horecatijgers.nl.
 2. nl verleent aan u het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de diensten. De diensten worden ter beschikking gesteld op “as is” basis.
 3. Gebruiksrechten worden enkel aan u overgedragen wanneer u de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.
 4. Het gebruik van de diensten is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen uw eigen organisatie en door uw werknemers worden gebruikt. Het is niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. U bent aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de account en inloggegevens door derden.
 5. Horecatijgers.nl heeft het recht verdere toegang tot de diensten te weigeren wanneer Horecatijgers.nl vermoedt dat u of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer Horecatijgers.nl vermoedt dat deze gegevens buiten uw eigen organisatie worden gebruikt, of wanneer u zich niet conform deze algemene voorwaarden of overige door Horecatijgers.nl gestelde regels gedraagt.
 6. U heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, wanneer Horecatijgers.nl op enig moment besluit u de toegang tot de diensten van Horecatijgers.nl te weigeren. Alle handelingen die via uw account worden verricht, worden geacht onder uw verantwoordelijkheid en toezicht te hebben plaatsgevonden.
 7. U dient Horecatijgers.nl onmiddellijk te informeren over elke verandering van uw bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, persoonsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Artikel 13. Hoe gebruikt u de internetsite?

 1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Horecatijgers.nl zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 2. Afbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde diensten.
 3. Doel van Horecatijgers.nl is om maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van haar diensten te bewerkstelligen. U heeft geen recht op schadevergoeding, restitutie of verrekening wanneer de diensten op enige moment niet bereikbaar of beschikbaar zijn.
 4. Horecatijgers.nl mag de toegang tot de diensten tijdelijk beperken of weigeren wanneer dit als gevolg van onderhoud, of het oplossen van storingen noodzakelijk is, zonder dat zij daarmee enige schadevergoeding aan u verschuldigd is. Horecatijgers.nl zal voorgenomen onderhoud zoveel mogelijk van tevoren aan u kenbaar maken.
 5. Statistieken aangaande content op het online platform van Horecatijgers.nl, waaronder statistieken ten aanzien van vacatures, worden mogelijk beïnvloed door bots/spiders/crawlers. Horecatijgers.nl spant zich redelijkerwijs in om deze bots/spiders/crawlers uit de statistieken te filteren, echter aanvaardt Horecatijgers.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade die u lijdt als gevolg van statistieken die door bots/spiders/crawlers of andere geautomatiseerde bezoeken zijn beïnvloed.

Artikel 14. Hoe gebruikt u de diensten van Horecatijgers.nl?

 1. Horecatijgers.nl verleent u toestemming om zich de toegang te verstrekken tot de diensten van Horecatijgers.nl en deze te gebruiken onder de hierna genoemde voorwaarden. Wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt, levert dit een tekortkoming op in de nakoming van uw verplichtingen waardoor Horecatijgers.nl gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen en verdere toegang tot diensten van Horecatijgers.nl te weigeren, zonder dat Horecatijgers.nl hierdoor verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie.
 2. Het is u niet toegestaan om de diensten van Horecatijgers.nl:
  1. Te gebruiken op een dergelijke wijze dat er inbreuk wordt gepleegd op de rechten van derden;
  2. Te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, laster, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
  3. Te gebruiken voor de verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden, zonder dat Horecatijgers.nl hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  4. Te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden, die inbreuk maakt op rechten van derden (zoals onder andere portret-/auteurs- en/of merkrechten) of onrechtmatig te handelen tegen rechthebbenden door bijvoorbeeld hyperlinks en/of torrents aan te bieden, op te slaan en/of te verspreiden;
  5. Zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, door bijvoorbeeld het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens;
  6. Dusdanig te gebruiken dat de diensten daardoor worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt gemaakt;
  7. Of een gedeelte daarvan en/of de daartoe behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen.
 3. Het is u ook niet toegestaan om:
  1. Content op het online platform te plaatsen die feitelijk onjuist is, waaronder het plaatsen van niet-bestaande vacatures;
  2. Op het online platform geplaatste content te verversen (dit houdt in dat een vacature voor een korte periode offline wordt gehaald om deze vervolgens weer opnieuw te plaatsen waardoor deze bovenaan bij de zoekresultaten verschijnt);
  3. Door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de diensten van Horecatijgers.nl te downloaden en op te slaan (zoals scrapen);
  4. Zonder schriftelijke toestemming van Horecatijgers.nl op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de diensten van Horecatijgers.nl te verspreiden, hieronder vallen in ieder geval gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
  5. Beveiliging gerelateerde onderdelen van het online platform van Horecatijgers.nl (proberen) te omzeilen, onklaar te maken et cetera;
  6. Delen van het online platform te decompileren, reverse engineeren of disassembleren;
  7. Zonder schriftelijke toestemming van Horecatijgers.nl ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de diensten van Horecatijgers.nl of de daarop vervatte systemen, programma’s en/of technologie. Dit verbod houdt bevat in ieder geval in:
   1. Het verkopen van toegang tot diensten van Horecatijgers.nl op een andere website met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren;
   2. Het verder verspreiden van diensten van Horecatijgers.nl, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Horecatijgers.nl gedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van werkgevers door recruiters.
  8. Op een andere website dan de website van Horecatijgers.nl gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van het online platform van Horecatijgers.nl, zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die verwijst naar de website van Horecatijgers.nl;
  9. Om een gedeelte van de inhoud van het online platform of website van Horecatijgers.nl (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen.
 4. U bent altijd zelfverantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat de e-mailberichten niet in de SPAM-box terechtkomen. Het ontvangen van berichten in de SPAM-box ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 5. U bent verantwoordelijk voor, door of namens de door u geplaatste content op het online platform van Horecatijgers.nl, en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het online platform. Horecatijgers.nl onderschrijft deze content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen en/of adviezen niet en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de door u geplaatste content af.
 6. U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door op het online platform geplaatste content en dat u hierover blijft beschikken zolang deze content op het online platform wordt aangeboden.
 7. U zal geen content uploaden of op websites van Horecatijgers.nl plaatsen waarop een (eigendoms)recht van derden rust, zonder dat u hiervoor over de juiste licentie/toestemming beschikt.
 8. Uw gedragingen en de geplaatste content op het online platform moeten voldoen aan de van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
 9. Horecatijgers.nl mag te allen tijde beslissen om de door u geplaatste content, zonder voorafgaande kennisgeving, en gehele naar eigen goeddunken van haar website en uit haar systemen verwijderen.
 10. U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de diensten van Horecatijgers.nl en de daarop aangeboden content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor is. U doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot de betreffende informatie en gegevens richting Horecatijgers.nl beschikt.

Artikel 15. Hoe worden uw gegevens beschermd?

 1. Horecatijgers.nl zal altijd de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze naleving houdt onder meer in dat Horecatijgers.nl uw bedrijfs- en persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij u daarvoor heeft toestemming verleend of Horecatijgers.nl daartoe wordt gedwongen door middel van een door een bevoegde autoriteit gegeven last.
 2. Horecatijgers.nl neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.
 3. Gelet op de aan het gebruik van internet verbonden risico's, kan Horecatijgers.nl de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door u gebruikte of verspreide informatie, niet garanderen.

Artikel 16. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Horecatijgers.nl niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van Horecatijgers.nl is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Horecatijgers.nl.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Horecatijgers.nl, het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het systeem waarmee Horecatijgers.nl werkt.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Horecatijgers.nl de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Horecatijgers.nl is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 17. Geheimhouding.

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor de werknemers van werkgever en door u ingeschakelde derden.

Artikel 18. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. Horecatijgers.nl verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Horecatijgers.nl kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. Horecatijgers.nl is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u Horecatijgers.nl in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval Horecatijgers.nl derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. Horecatijgers.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Horecatijgers.nl is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. U bent verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Horecatijgers.nl is niet aansprakelijk indien een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door u gestelde vereisten of verwachtingen. Evenmin is Horecatijgers.nl. aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van kandidaten, die bij u in dienst zijn getreden.
 5. Als Horecatijgers.nl aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverz